”Finns inga sådana typer på denna skolan” Heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- och lärarperspektiv

 • Kit Björndahl Carlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien undersöker heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- samt lärarperspektiv med fokus på genus. 36 lärare samt 76 elever har deltagit i undersökningen och informationen samlats via frågeformulär med stort utrymme för personliga reflektioner. Materialet har bearbetats med en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats och resultatet visar genomgående på stor diskrepans mellan elever och lärare. Verbala kränkningar är vanliga men få elever och lärare ser ett samband mellan homofobi och tillmälen som anspelar på sexuell läggning. Det är lärares subjektiva uppfattning om graden av kränkning som avgör om och hur man agerar. Heteronormen är stark i elevgruppen och få lärare synliggör ickeheterosexualitet i mötet med elever. En mindre andel lärare motverkar dock heteronormen genom att i undervisningen inkludera och synliggöra ickeheterosexuella. I synnerhet manliga elever uppfattar att förekomsten av homofobi är mycket utbredd i skolan. I lärargruppen är skillnaden mellan könen genomgående mindre än i elevgruppen, dock har kvinnliga lärare en verklighetsbild som bättre överensstämmer med elevernas i fråga om förekomsten av homofobi. I diskussionen konstateras att det är lång väg kvar för att uppfylla styrdokumentens intentioner att skolan skall vara en trygg plats för alla elever och att skolan aktivt skall motarbeta diskriminering och kränkningar.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '