Finns samband mellan personlighetstyp,stress och välmående?

 • Jokimaa Hanna

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Det arbetas mer och mer gränslöst, där gränserna mellan privatliv och arbetsliv suddas ut parallellt medsjukskrivningarna för reaktioner på stress ökar. Hur kan personlighetsdrag predicera upplevd stress ochvälmående? Detta kan tillämpas vid arbete med friskfaktorer som bidrar till välmående på arbetsplatsen.Perceived Stress Scale är den mest använda självskattningen inom stress, välmåendeformuläret visarutmärkt reliabilitet och god validitet. Inom personlighetsteorier representerar femfaktormodellen(neuroticism, extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet) personlighetsdragen. Enligttidigare forskning utgör neuroticism en särskild sårbarhet för stress. Tre hypoteser prövades där syftetmed studien var att predicera hur personligheten påverkar välmåendet samt benägenheten att upplevastress. Deltagarna som svarade på enkäten var 1545 till antalet i åldrarna 18-71 år utspridda i Sverige.Korrelationsanalyser och multipla regressionsanalysen genomfördes. Hypotesen får stöd i studien,personlighetsdrag kan predicera upplevd stress och välmående. En tydlig korrelation fanns mellanvariablerna stress och samtliga personlighetsdimensioner.

Tilldelningsdatum2020-okt.-27
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Öyivind Jörgensen (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Tillämpad psykologi (50102)

Nyckelord

 • bfi
 • big five inventory
 • femfaktormodellen
 • perceived stress scale
 • personlighetsdrag
 • personlighetstyp
 • pss
 • stress
 • välmående
 • välmåendeskalan

Citera det här

'