Flerspråkiga elevers syn på sin skolsituation - en kvalitativ undersökning ur ett elevperspektiv

 • Renata Centelege
 • Ursula Iannello

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att undersöka flerspråkiga elevers syn på sin skolsituation. Hur upplever elever med annat modersmål än svenska att de bemöts i skolan av lärare och kamrater? Tas elevers flerspråkighet tillvara i skolan och i sådant fall på vilket sätt? Vilken inställning har elever till modersmålsundervisning och varför? Ser elever med annat modersmål än svenska, sin flerspråkighet som en tillgång eller som ett hinder? Undersökningen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer med åtta elever i skolår fem och sex på två olika skolor, i två olika kommuner. Genom att utveckla modersmålet förstärks även andraspråket, då språkutvecklingen går hand i hand. Om man inte känner kulturtillhörighet, det vill säga att man inte känner till sitt ursprung och inte behärskar modersmål väl kan det påverka identitetsutvecklingen negativt. De personliga intervjuer som ligger till grund för resultatet visade elevers stolthet över att vara flerspråkiga och viljan att vidareutvecklas i sitt modersmål och andraspråk, men också nyfikenhet inför andra språk så som engelska. Undersökningen visade också att lärare sällan tillvaratar elevers flerspråkighet i undervisningen, modersmålet anses vara det språk man talar med familjen, släkten och på modersmålsundervisningen.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '