Föräldrars frågor och åsikter i samband med vaccination av sina barn på BVC - ur BVC-sköterskans perspektiv

 • Sandra Rubin
 • Emelie Sjöberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: Barnvaccinationsstatistiken i Sverige är hög och endast ett fåtal föräldrar väljer att inte följa det svenska vaccinationsprogrammet. Tidigare forskning visar dock att föräldrar kan ha frågor och åsikter om vaccinets innehåll och verkan. Utifrån BVC- sköterskans erfarenhet av föräldrars frågor och åsikter i samband med vaccination av sina barn på BVC kan BVC-sköterskan genom denna studie bli bättre förberedd på att möta föräldrar. Detta torde kunna bidra till att skapa ytterligare trygghet kring vaccination av deras barn. Syfte: Syftet med studien var att undersöka BVC-sköterskans erfarenhet av föräldrars frågor och åsikter i samband med vaccination av sina barn på BVC. Metod: Studien har en kvalitativ induktiv ansats. Fjorton semistruktirerade intervjuer genomfördes med BVC-sköterskor som arbetat på BVC mellan ett till 37 år. Datamaterial analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att föräldrars frågor och åsikter allt mer tenderar att handla om att både hantera traditionella frågor och åsikter om smärta och biverkningar men även om en allt mer aktuell utmaning gällande informationsflödet som föräldrar möter idag. Resultatet sammanfattas i två kategorier: Frågor och åsikter om att vaccinera eller inte och Frågor och åsikter om vaccinet och dess följder. Slutsats: Föreliggande studie visar att BVC-sköterskorna har erfarenhet av att föräldrar har frågor och åsikter om vaccinationer. Studien kan tillföra betydelsefull kunskap om hur föräldrar söker information och på så vis ge förbättringsmöjligheter.

  Tilldelningsdatum2017-apr.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGerth Hedov (Handledare) & Anita Bengtsson Tops (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • barnhälsovård (bvc)
  • erfarenheter
  • föräldrar
  • kvalitativ innehållsanalys
  • vaccinationer

  Citera det här

  '