Formativ bedömning i matematikundervisningen
: Med fokus på matematisk modellering i grundskolans senare år

  • Olof Holmström

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta examensarbete redogör för en empirisk studie vars syfte var att undersöka om och hur formativ bedömning kan användas vid arbete med matematisk modellering i grundskolans senare del. Matematisk modellering beskrivs som en metod för att lösa öppna problem med autentisk anknytning. Detta medför att formativ bedömning skulle kunna nyttjas i samband med matematisk modellering då lärandet görs synligt genom öppen problemlösning vilket är en förutsättning för formativ bedömning. Matematisk modellering bygger på en cyklisk arbetsprocess genom vilken modeller tas fram, testas och förfinas. Även detta skulle kunna medföra att formativ återkoppling kan användas som stöd för elever under modelleringsprocessen då elever ges utrymme att arbeta med återkoppling i samband med att den ges. För att undersöka detta gjordes intervjuer med tre högstadielärare i matematik från olika skolor i södra Sverige. Resultatet visar på att formativ bedömning som helhet inte är implementerad i matematikundervisningen och att matematisk modellering upplevs som främmande hos respondenterna. De respondenter som deltog i studien kunde redogöra för några övergripande strategier och processer kopplat till formativ bedömning. Slutsatserna som kunde dras var att formativ bedömning upplevs som applicerbar inom samtliga områden i matematikämnet dock utgör matematisk modellering inte ett specialfall där formativ bedömning skulle tillföra mer än i andra situationer.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Formativ bedömning
  • Bedömning för lärande
  • Återkoppling
  • Matematisk modellering
  • Grundskolans senare år

Citera det här

'