Formativt arbete i skrivundervisningen
: Hur pedagoger i årskurs 4–6 beskriver arbetet med elevers skrivutveckling i svenska, So- och No-ämnena

 • Mattis Jönsson
 • Cecilia Larsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Att kunna uttrycka sig i skrift räknas som varje människas rätt i det demokratiska samhälle vi lever i idag. Grunden för detta läggs i skolan. Under de senaste tio åren har det kommit flera rapporter som visar på brister i unga vuxnas skrivkunskaper. Bristerna rör grammatiska regler, men också texters disposition. Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal pedagoger i årskurs beskriver arbetet med att främja elevers skrivutveckling utifrån ett formativt och ämnesöverskridande förhållningssätt. Detta med fokus på svenskämnet, So- och No-ämnena. Tidigare forskning visar att det finns en stor skillnad i synen på hur man kan undervisa elever i skrivning, framför allt vad gäller om skrivundervisning är något som ska ingå i alla skolans ämnen. Fem pedagoger har genom semistrukturerade intervjuer fått ge sin syn på hur man kan arbeta med elevers skrivutveckling, hur man kan stötta dem i skrivprocessen, samt om man bör ha skrivundervisning i fler ämnen än i svenskan. Resultaten analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, med fokus på ett formativt förhållningssätt, där stöttning och feedback är centrala utgångspunkter. Resultaten visar att samtliga pedagoger arbetar med olika metoder och tillvägagångsätt utifrån ett formativt förhållningsätt. Resultatet visar också att de har en positiv syn på ämnesöverskridande skrivundervisning, men att en samsyn kring vem som bär huvudansvaret för elevers skrivutveckling saknas.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareChristoffer Dahl (Handledare) & Anna Smedberg Bondesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Formativt förhållningssätt
 • skrivundervisning
 • skrivutveckling
 • stöttning
 • återkoppling
 • feedback
 • ämnesöverskridande

Citera det här

'