Förskoleklasselevers ordförståelse i engelskämnet

  • Isabella Larsson
  • Jennie Borius

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Det som skiljer kursplanen för engelska från övriga kärnämnen är en avsaknad av kunskapskrav för årskurs 3. Kunskapskraven för engelskämnet återfinns inte förrän i årskurs 6. Vi har uppmärksammat att barn i allt lägre åldrar visar på en förståelse för det engelska språket och denna studie syftar till att bidra med fördjupad kunskap kring elevers ordförståelse i engelskämnet. Vår ambition är inte att finna det generella utan synliggöra några slumpmässigt utvalda elevers individuella ordförståelse. För att besvara studiens syfte har en lärandeaktivitet genomförts där observationer och semistrukturerade intervjuer synliggjort elevernas kunskaper. Den teoretiska utgångspunkten för studien är Piagets kognitiva teori med inslag av Glasersfelds radikala konstruktivism. Insamlade data analyseras utifrån samma teoretiska perspektiv och resultatet bidrar med fördjupad kunskap om att förskoleklasselever besitter ordkunskaper i engelska om vanligt förekommande djur, frukter och färger. Dessa är områden som är välbekanta för eleverna och beskrivs i läroplanen där de ingår i det centrala innehållet för åk 1-3 (Skolverket, 2018c).

Tilldelningsdatum2019-juni-11
OriginalspråkSvenska
HandledareMette Sjölin (Handledare) & Claes Lindskog (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • engelskämnet
  • förskoleklass
  • ordförståelse
  • andraspråksinlärning
  • tpr

Citera det här

'