Fotosyntes i läromedel
: En kvalitativ innehållsanalys av Iris Biologi 2

 • Caspar Wandér

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Det finns en forskningsbrist angående hur svenska gymnasieläromedel behandlar kunskapsområdet fotosyntes. Detta arbete ämnar därför presentera och diskutera detta område med ett exempel i form av en läromedelsanalys av läromedlet Iris Biologi 2 av Henriksson och Gleerups (2013). Det övergripande syftet med detta arbete är således att belysa eventuell problematik om hur läromedlet i fråga presenterar fotosyntesen, och därigenom möjliggöra jämförelser med liknande läromedel och förhoppningsvis hjälpa pedagoger motverka eventuell problematik. Läromedelsanalysen är indelad i tre större kategorier: läromedlets struktur, begrepp, och vilka föreställningar om fotosyntesen som kan kommuniceras. För att möjliggöra analysen kommer aktuell forskning åberopas. Arbetets slutsats är att det finns risk för viss problematik i läromedlet, framförallt i dess struktur, och att det är rimligt att använda denna analys för att jämföra och därmed belysa andra läromedel. Läromedlets eventuella för- och nackdelar diskuteras, och anses vara realistiska för en pedagog att bli medveten om och därmed arbeta med. Arbetet avslutas med konkreta rekommendationer hur undervisning med hjälp av läromedlet, och liknande läromedel, kan ske.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLotta Leden (Handledare), Elisabeth Einarsson (Bedömande lärare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Fotosyntes
 • Framställningar
 • Föreställningar
 • Kommunikation
 • Presentation
 • Läromedel
 • Gymnasieskola

Citera det här

'