Fotosyntesförståelse hos elever och studenter
: en forskningsöversikt

 • Jan Lindblad

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att göra en sammanfattning av forskningen om elevers och lärarstudenters förståelse av processen fotosyntes, samt koppla detta till vad de förväntas kunna om fotosyntesen enligt styrdokumenten. Sammanfattningsvis har forskningen kommit fram till att förståelsen av processen fotosyntes störs av tre punkter: alternativa uppfattningar, bristande förförståelse, samt bristande begreppsförståelse i naturvetenskapliga ämnen. För att bemöta dessa problem anser forskarna att undervisningen behöver bli mer konkret, utgå från problemlösande uppgifter, samt tas upp i tidigare årskurser än vad som görs nu. Intressant nog är detta på gång. Under arbetets tillkomst har det kommit en remissversion till ny kursplan i biologi. Denna innehåller förslag på konkret undervisning, samt tar upp förståelse av fotosyntesen som ett lärandemål tidigare än i den nuvarande kursplanen. Även remissversionen kopplas till forskningen i denna litteraturstudie. Diskussionen inleds med ett avsnitt som tar upp att det, enligt forskningen, ur ett miljöperspektiv är viktigt att förstå fotosyntesen eftersom nästan inget liv kan existera utan denna viktiga process. Eleverna måste alltså känna till fotosyntesen för att förstå och kunna reagera om något miljöproblem hotar den.

  Tilldelningsdatum2010-juni-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOla Magntorn (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • fotosyntes
  • begreppsuppfattning
  • alternativa uppfattningar
  • begreppsförståelse
  • cellandning
  • respiration
  • miljöproblem
  • undervsning i naturvetenskapliga ämnen

  Citera det här

  '