Främjande av välbefinnande hos patienter med cancersjukdom i ett palliativt skede
: Ett patientperspektiv

 • Tobias Olsson
 • Nathalie Tillquist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund:Varje år drabbas cirka 50 000 personer i Sverigeav cancer. Att vårda människor som drabbats av en obotlig cancersjukdom innebäratt vårda lindrande. Palliativ vård innebär medicinsk behandling och omvårdnadsom är inriktad på symtomlindring och välbefinnande för patienten och dessnärstående. Syfte: Syftet var attbelysa vad som kan främja välbefinnande hos en patient med cancersjukdom i ettpalliativt skede, ur ett patientperspektiv. Metod: En litteraturstudie som inkluderade 18 artiklar, varav 15kvalitativa (därav en fallstudie), samt tre kvantitativa artiklar. Resultat: Delaktighet i beslut ochomvårdnad var av betydelse, samt vikten av att ha sin religiösa tro som hjälptetill att upprätthålla ett hopp i livet. För att uppnå ett välbefinnande vargoda relationer mellan personal och patient betydelsefulla. Även att patientenkände sig sedd och att personalen var engagerad i patienten kunde påverkavälbefinnandet. Då det inte fanns så mycket tid kvar i livet var det avbetydelse att kunna få bo på den plats patienten själv önskade och attsamtidigt känna sig fri från fysisk och psykisk smärta. Resultatdiskussion: Betydelsen av delaktighet och kommunikation varolika för olika patienter. Genom att respektera patientens önskan omdelaktighet kunde patienten uppleva autonomi. Fanns en kommunikation mellansjuksköterska och patient kunde omvårdnadsbehov lättare identifieras. Slutsats: Delar av resultatet somframkommit är faktorer som kunde åtgärdas i vardagen med relativt små medel,men som kunde bli betydelsefullt för patienten. Resultatet kan finnas i åtankenär vårdpersonal behandlar patienter med olika sorters diagnoser.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIrene Persson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • cancer
  • palliativ vård
  • välbefinnande
  • livskvalité

  Citera det här

  '