Från kollega till chef
: upplevelsen av ett identitetsskifte

  • Li Becher
  • Therese Schönbeck

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna uppsats är att skapa en större förståelse för vad som händer inom människan vid rollskiftet då denne går från att vara medarbetare till att bli chef. Uppsatsen kommer även att belysa den inre processen som sker när en medarbetare blir chef över tidigare kollegor.   

Tidigare forskning visar att identitetsbegreppet såväl som olika relationsperspektiv är centralt för ämnet och för att kunna undersöka detta har följande problemställningar formulerats:

• Hur upplever människan processen att bli chef för första gången?

• Hur upplever människan processen att gå från att vara medarbetare till att vara chef över tidigare kollegor?  

För att besvara ovanstående problemställningar genomfördes åtta intervjuer med mellanchefer, där intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades. Under uppsatsarbetet fick cheferna möjlighet att reflektera över rollskiftet utifrån både ett identitets- och ett relationsperspektiv. Det framkom en viss ambivalens kopplat till motstridigheten att inte vilja förändras, men att samtidigt vara medveten om att det krävs förändringar. Dels att förändras som person, men också att relationerna behövde bli annorlunda när de blev chefer över sina tidigare kollegor. Denna ambivalens diskuterades dels utifrån känslan av grupptillhörighet, samt att gå från att vara en detaljorienterad specialist till att arbeta utifrån ett bredare perspektiv och ge andra möjligheten till att bli experter.

Tilldelningsdatum2020-apr.-15
OriginalspråkSvenska
HandledareChristian Nyhlén (Handledare), Stefan Andersson (Handledare) & Sören Augustinsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

  • förstagångschef
  • identitet
  • komplexitet
  • mellanchef
  • relationer

Citera det här

'