Från ord till mening
: Lärares didaktiska val för att främja språkutveckling hos fler-språkiga elever i årskurs 1–3

  • Alma Duric
  • Nisrin Budak

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie utforskar lärarnas didaktiska val för att stödja flerspråkiga elevers språkutveckling i ämnet svenska. Genom semistrukturerade intervjuer med sex lärare analyseras metoder som lärarna använder i sin undervisning. Resultaten visar att lärarna anpassar sin undervisning för att möta elevernas individuella behov och främja en inkluderande miljö i klassrummet. Detta görs genom kooperativt lärande, differentierad undervisning och modersmålsanvändning. Utmaningar såsom brist på specialiserad undervisning i svenska som andra språk adresseras genom innovativa strategier. Samtidigt identifieras möjligheter att integrera elevernas kulturella och språkliga bakgrund i undervisningen för att främja elevernas språkutveckling och fortsatta lärande. Studien bidrar med insikter om lärarnas arbete med flerspråkiga elever och förslag till framtida forskning för att öka trovärdigheten och generaliserbarheten av resultaten.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Liedtke (Handledare), Yair Sapir (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • flerspråkighet
  • språkutveckling
  • didaktiska strategier
  • utmaningar
  • möjligheter

Citera det här

'