Från stillasittande till stående ovationer
: Att inspirera och stödja lärare i att navigera hinder och främja rörelse i undervisningen

 • Erik Lütz
 • Selma Salomonsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Tidigare forskning har visat positiva effekter av fysisk aktivitet i skolan och olika implementeringsmöjligheter som finns för att alla i skolan ska ta ansvar för det hälsofrämjande uppdraget som skolan har. Syftet med denna studie är att undersöka klasslärares uppfattning om fysisk aktivitet i klassrumsundervisning. Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer med klassrumslärare i årskurs 4-6. Studien utgår från en didaktisk teori med ett fenomenologiskt perspektiv. I studien framkommer det att lärarna ser fysisk aktivitet som centralt för skolans hälsofrämjande arbete. Det är däremot en stor variation bland lärare i den uppfattade tillämpningen av fysisk aktivitet. Frekvensen av aktiviteterna varierar beroende på faktorer som gruppens behov och schemaläggning. Lärare noterar positiva effekter såsom förbättrad koncentration och självförtroende hos eleverna, men de möter också utmaningar såsom konflikter i klassrummet, platsbrist och svårigheter med att återgå till fokus efter aktiviteterna. Studien visar att erfarenhetsutbyte mellan kollegor är önskvärt för att öka och förbättra implementeringen av fysisk aktivitet i undervisningen. Medan vald tidigare forskning framhäver dess fördelar möter lärare hinder som forskningen inte framställer. Trots att lärare erkänner värdet av fysisk aktivitet kämpar lärare med implementeringen på grund av faktorer som brist på stöd och överfulla klassrum. Slutsatsen är att klassrumslärare behöver konkreta tips på vad de kan implementera, hur de kan genomföra och när de kan genomföra fysisk aktivitet i undervisningen.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare), Lars-Erik Nilsson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • fysisk aktivitet
 • klassrumsundervisning
 • lärande
 • hälsofrämjande arbete
 • rörelse
 • grundskollärare

Citera det här

'