Från trygga arbetstagare till trygga pensionärer
: En kvantitativ studie om arbetsgivares stöd för en trygg pensionsövergång

 • Nathalie Persson
 • Sofia Sandgren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den ökande andelen äldre personer i Sverige ställer stora krav på samhället utifrån
ett hållbarhetsperspektiv. Psykologisk och social trygghet utgör hälsofrämjande
faktorer som är tätt sammanlänkade genom de känslor, tankar och upplevelser av
trygghet som uppstår i relation till andra människor. En trygg och hälsofrämjande
arbetsplats innehar därtill en positiv inverkan på arbetstagarna, dess omgivning
och samhället i stort. Genom ett övergripande holistiskt och främjande
förhållningssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå skapas goda förutsättningar
för ett hälsosamt åldrande.
Syftet med studien var att undersöka hur stödfaktorer som erbjuds av arbetsgivare
är associerade till psykologisk respektive social trygghet inför pensionering hos
arbetstagare i åldern 55–70 år.
Studien genomfördes som en kvantitativ studie med en deduktiv ansats utifrån
teorin om känsla av sammanhang. Datainsamlingen utfördes med hjälp av en
digital enkätundersökning med 121 respondenter, Resultaten analyserades med
hjälp av chi-2 tester och t-tester. Studien påvisar ingen association mellan
arbetsgivares stödfunktioner och arbetstagares upplevda trygghet inför pensionen.
Däremot finns en association mellan respondenternas nivå av information och
upplevd kunskap samt deras stressnivå inför pensionen. Teorin känsla av
sammanhang tycks ha inflytande över individens upplevelse av den omställning
som pensioneringen innebär.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMax Olsson (Handledare) & H. Ingemar Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • Arbetsgivarstöd
 • Känsla av sammanhang
 • Pensionsövergång
 • Psykologisk trygghet
 • Social trygghet
 • Stödfaktorer

Citera det här

'