Framgångsdrivare hos företagsekonomiska institutioner - en komparativ studie

  • David Becker
  • Per Edberg
  • Andreas Niska

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka och skapa förståelse för vilka framgångsdrivarna är för företagsekonomiska institutioner.

För att kunna uppfylla syftet har vi tagit fram BEN-modellen. Modellen består av ett antal framgångsdrivare som kan leda till konkurrensfördelar samt bestående konkurrensfördelar för en företagsekonomisk institution. Dessa leder i sin tur till framgång, något som vi själva definierat med fyra olika mätbara variabler; söktryck, genomströmning av studenter, ställning i arbetslivet samt forskningsproduktivitet.

Studien har genomförts på tre olika företagsekonomiska instituitioner där intervjuer och samtal genomförts med personer i ledande befattning på respektive institution. Som komplement till intervjuerna har empiriskt material insamlats i form av statistik för att kunna utröna hur framgångsrika de är enligt BEN-modellen.

Studien visar att ambition och entreprenörsskap är två viktiga framgångsdrivare. Dessa två drivare kan en institution erhålla genom finansiella resurser. Dock är finansiella resurser ej avgörande för en framgångsrik positionering av institutionen. En institution kan, visar studien, vara framgångsrik avseende söktryck endast genom sitt geografiska läge. Avslutningsvis konstateras att det finns ett stort beroende mellan de olika framgångsdrivarna.

__________________________

The purpose of this study is to examine and make comprehension of who the success drivers are for academic departments within business administration.

In order to fulfil our purpose we have developed the BEN-model. The model consists of a number of success drivers, who can lead to competitive advantage and sustainable competitive advantage for an academic department within business administration. These drivers will lead to success, by which we mean pressures from prospective students, non-completion rates for students, employment of graduates and research output.

This study has been implemented in three different business administation deparmtments where interviews and conversations have been carried out with people in leading positions in each department. As a complement empirical information have been gathered in statistical form to be able to find out how successful these departments are according to the BEN-model.

Ambiton and entrepreneurship are two main success drivers. These two drivers can be achieved by an business department through financial resources. Although financial resources are important they are not conclusive to a successful positioning of a department. According to the study, a department can be successful just by its geographical location (in terms of pressures from prospective students). Finally, the study states that there is a great level of dependency between the different success driver.

The dissertation is written in Swedish.

Tilldelningsdatum2004-juni-01
OriginalspråkSvenska

Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

Citera det här

'