Framgångsfaktorer i undervisning för elever som är i behov av stöttning i sin läs- och skrivutveckling

 • Sara Lönnvik
 • Sara Holmberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Arbetet handlar om hur pedagoger kan stötta elever med läs- och skrivsvårigheter och vilka faktorer som är gynnsamma för elevers språkliga utveckling. Arbetet innefattar också pedagogers kunskap och kompetens och hur viktig den är för elevers lärande och utveckling. Syftet med arbetet är att ta reda på vad tidigare forskning anser vara gynnsamt för elever med läs- och skrivsvårigheter och hur man kan skapa en framgångsrik undervisning för dessa elever. Därefter vill vi ta reda på om den teori och de metoder och arbetssätt som tidigare forskning anser vara framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisning faktiskt används i dagens svenska skolor. De forskningsfrågor som är relevant för studiens syfte är:
- Vad anser pedagoger angående hur undervisning bör utformas för elever med läs- och skrivsvårigheter?
- Vilka former av kunskaper och kompetenser behöver pedagoger för att kunna möta elever med läs- och skrivsvårigheter?
Vår översikt tyder på att pedagogen är en av de viktigaste faktorerna bakom elevers läs- och skrivutveckling, elevers utveckling och lärande. De måste besitta rätt kompetens och kunskap för att kunna ge eleverna rätt form av stöttning.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStefan Jacobsson (Handledare), Joachim Liedtke (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • läs- och skrivsvårighet
 • scaffolding
 • stöttning
 • kompetens
 • behov
 • metod
 • arbetssätt
 • anpassningar

Citera det här

'