Framtidens mat?
: en kvalitativ studie om barns uppfattningar om att konsumera insekter

 • Sandra Franzen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sammanfattning 

  Inledning:Idag äter mer än 2 miljarder människor i världen insekter regelbundet. I västvärlden finns det dock ingen tradition av att äta insekter och i Sverige är det ännu så länge inte lagligt att producera och sälja insekter som mänsklig föda.  De studier som genomförts kring attityder till att äta insekter har varit inriktade på vuxna konsumenter, medan endast ett fåtal studier varit fokuserade på att undersöka barns uppfattningar, och inte heller där man undersökt olika åldersgrupper av barn.

  Syfte:Syftet är därmed att utforska uppfattningar om att äta insekter bland lågstadiebarn (6 år) och mellanstadiebarn (12 år).

  Bakgrund:Barn skapar tidigt i livet preferenser för smak men även uppfattningar om mat.Barns inställning till ny mat präglas ofta av en rädsla och osäkerhet inför det okända, men även en nyfikenhet. Denna dubbelhet brukar beskrivas genom termerna neofobioch neofili, där neofobi är vanligt hos yngre barn. 

  Material och metod: Idenna studie har totalt fyra semistrukturerade fokusgrupper genomförts med 17 barn i två olika åldrar på en låg- och mellanstadieskola.

  Resultat:Analysen genererade fem teman, vilka var insekter som farliga, insekter som äckliga, insekter som nyttiga och bra för miljön, insekter som goda och insekter som annorlunda. 

  Diskussion:Barnens uppfattningar kring mat grundar sig ofta i tidigare erfarenheter och att inte ha ätit insekter eller att ha tänkt på insekter som mat påverkar uppfattningen om dem.Båda åldersgrupperna gav uttryck för hur utseendet hade betydelse för uppfattningar om insekter som äckliga och farliga. Synliga vingar och huvud bidrog till en negativ uppfattning till att äta insekter men även om insekterna var tillagade eller inte, allt detta kretsar kring neofobin. 

  Slutsats:Studien visade att barns villighet att prova insekter var liten. Studien visade även på att de yngre barnen kände ett starkare obehag emot insekterna än de äldre men båda målgrupperna kunde tänka sig att smaka på insekterna om de inte syntes.

  Tilldelningsdatum2020-juli-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMaria Nyberg (Handledare) & Karin Höijer (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Naturvetenskap (1)
  • Livsmedelsvetenskap (40103)

  Nyckelord

  • insekter
  • barn
  • fokusgrupper
  • uppfattningar
  • mat

  Citera det här

  '