Friluftsliv på Hallandsås
: En enkätundersökning om privata skogsägares platsanknytning och perspektiv på sociala värden, allemansrätten och utveckling av friluftsliv

  • Frida Johnsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Det nationella skogsprogrammet betonar att skogen kan bli mer mångfunktionell där skogens sociala värden kan användas för besöksnäring och friluftsliv, för att bidra till hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. För att utveckla skogarna för friluftsliv och besöksnäring så är de privata skogsägarnas drivkrafter betydelsefulla. Vid landskapsplanering är det viktigt att beakta skogsägarens platsanknytning eftersom tidigare studier har visat att det påverkar hur skogen förvaltas. Området för undersökningen är riksintresset för friluftsliv på Hallandsås. För att utveckla områdets värden för friluftsliv så kan fler ledsystem och naturturism utvecklas. Allemansrätten ligger till grund för att allmänheten ska ha tillgång till naturen, men det förekommer utmaningar och därför är det viktigt att undersöka hur situationen ser ut i förhållande till friluftslivsutveckling. Syftet med uppsatsen är att skapa kunskap om vilken potential det finns för friluftslivet att utvecklas i skogarna på Hallandsås. Det skickades ut en enkät via post som innehöll frågor om sociala värden, perspektiv på allemansrätten, utveckling av friluftsliv och platsanknytning. En platsanknytningsskala avsåg att mäta den privata skogsägarens platsanknytning. Resultatet visade att det sociala värdet hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö var det som värderades högst av privata skogsägare. Det förekom flera utmaningar på grund av allemansrätten som skapar oro hos skogsägaren, men samtidigt ansåg 69% att allemansrätten var ganska viktigt och mycket viktigt för allmänheten. En korrelationsanalys visade även att ju starkare platsanknytning den privata skogsägaren har desto mindre benägenhet har de att utveckla friluftslivet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Landskapsarkitektur (40108)

Nyckelord

  • platsanknytning
  • privata skogsägare
  • sociala värden
  • allemansrätten
  • ledutveckling
  • friluftsliv

Citera det här

'