Fritidshemmet – en trygg och lustfylld lärandearena
: En diskursanalys av fritidspersonalens konstruktion av ideal för fritidshemmets verksamhet

 • Patrik Ehrlow

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Fritidshemmet har enligt tidigare forskning befunnit sig i ett spänningsfält mellan socialpedagogiska och utbildningspedagogiska värden sedan integreringen med skolan på 1990-talet. Mot den bakgrunden är syftet med studien att belysa bilden av fritidshemmets verksamhet som framträder i personalens tal. Frågeställningen som besvaras är: Vilka ideal konstrueras i fritidspersonalens tal om planering av fritidshemmets verksamhet? Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i socialkonstruktionismen och dess syn på hur kunskap och sanningar skapas med hjälp av språket. Det empiriska materialet i form av transkriberade intervjuer med fritidspedagoger och observationer av planeringsmöten med fritidspersonal analyseras med en diskursanalys påverkad av Foucaults teorier. Fyra övergripande ideal identifieras i studien: lärandeidealet, trygghetsidealet, lustidealet och samsynsidealet. Sammantaget visar de identifierade idealen/resultatet på att den bild av fritidshemmets verksamhet som framträder har inneburit en anpassning till det eftersträvade lärandet men att det fortfarande kan sägas befinna sig i spänningsfältet mellan socialpedagogiska och utbildningspedagogiska värden.

Tilldelningsdatum2021-sep.-03
OriginalspråkSvenska
HandledareSören Augustinsson (Handledare), Charlotte Tullgren (Examinator) & Agneta Jonsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • fritidshem
 • diskurs
 • ideal
 • fritidspersonal
 • trygghet
 • lust
 • lärande
 • samsyn

Citera det här

'