Fritidshemslärares upplevelse av arbete med elevgrupper i olika storlek

  • Alma Dafer
  • Nuray Kerimovska

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem upplever att arbeta med elevgrupper i olika storlekar i fritidshemsverksamheten. Studien är inspirerad av det fenomenologiska perspektivet, det vill säga tillvägagångssättet tar sin utgångspunkt i individens upplevelser samt personliga erfarenheter.

Undersökningen är baserad på kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fem lärare i fritidshem. Studiens resultat visar att fritidslärarna upplever att arbete med elevgruppens olika storlekar utgör både hinder och möjligheter. Fritidslärarna upplever att elevgruppens storlek inte är det enda som har betydelse för deras möjlighet att utföra sitt arbete, utan att det är en av flera faktorer som har betydelse. Det som nämns är bland annat planering, genomförande, lokaler, personaltäthet, övervakning och kontroll samt relationer.

Studiens resultat analyseras utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och följs upp av en diskussionsdel med koppling till tidigare forskning samt styrdokument.

Tilldelningsdatum2021-maj-19
OriginalspråkSvenska
HandledareMadeleine Arenhill Beckman (Handledare) & Elisabeth Porath Sjöö (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • elevgrupper i olika storlekar
  • upplevelser
  • fritidshem
  • lärare i fritidshem
  • fenomenologi

Citera det här

'