Fritidslärarens syn på brädspel som ett verktyg för kunskapsbildning
: en kvalitativ studie om lärares perception av brädspel som pedagogiskt redskap

 • Joakim Håkansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Vygotskijs teorier talade mycket om barns utveckling i leken. Jag har valt att byta ut begreppet “lek” mot “spel”, mer specifikt brädspel, i den kontexten. Med brädspel kan eleverna ta åt sig av teoretiska kunskaper på ett praktiskt sätt. Det är även en nyckel för elever som pratar ett annat modersmål än svenska då språket har en stor vikt i spelet vad gäller kommunikation och att läsa regler. Det är även ett bra verktyg för att kunna lyfta eleverna ur Piagets teorier kring utvecklingsstadier där brädspel ofta tränar spelaren att tänka abstrakt och strategiskt. För att på ett adekvat sätt få svar på min frågeställning kring synen på brädspel som ett verktyg för inlärning, samt hur användandet ser ut, har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. I det genomförde jag intervjuer med fritidshemslärare i en mindre kommun i Sverige. Resultatet blev att lärare har en bra inställning till brädspelets pedagogiska potential och att det används flitigt i varierande syfte.

Tilldelningsdatum2019-juni-05
OriginalspråkSvenska
HandledareHelén Persson (Handledare) & Adam Droppe (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • brädspel
 • fritidshem
 • vygotskij
 • piaget
 • artefakt
 • pedagogiskt
 • redskap

Citera det här

'