Fritidspedagogik
: En studie om fritidspedagogikens betydelse förfritidspedagogens yrkesroll

 • Christoffer Johansson
 • Sara Ekberg

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Denna studie syftar till att undersöka vad begreppet fritidspedagogikinnebär, menar rektorn, lärarutbildaren och fritidspedagogen samma saknär de använder sig av fritidspedagogik? Har fritidspedagogiken någonbetydelse för den dagliga verksamheten på fritidshemmet? Iforskningsbakgrunden redovisas vad olika forskare anser attfritidspedagogik innebär och vad den har för betydelse i verksamheten påfritidshemmet samt vad den innebär för fritidspedagogen. Uppsatsenredogör för hur skollagen samt styrdokument påverkar och styrfritidsverksamheten och vilka krav dessa ställer på verksamheten. Vi haranvänt oss av en kvalitativ metod för vår studie. Intervjuerna gjordesmed en rektor, en lärarutbildare och en fritidspedagog. Resultatet avstudien visar att lärarutbildaren och fritidspedagogen i stora drag harsamma synsätt kring vad fritidspedagogik innebär. Både lärarutbildarenoch fritidspedagogen menar att det är det informella lärandet som sker ifritidsverksamheten. Rektorn menar att vad som är slående förfritidspedagogiken är att man har ett praktiskt arbetsätt för att förstärkaden teoretiska inlärningen.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMariann Persson (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • fritidspedagogik
  • fritidsverksamhet
  • fritidspedagoger
  • yrkesrollen
  • fritidshem
  • informellt lärande

  Citera det här

  '