Fysisk Aktivitet
: pedagogers uppfattning av fysisk aktivitet i förskolan

  • Susanne Rydell
  • Eva Tollstoy

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers uppfattning av fysisk aktivitet samt vilka förutsättningar barn ges till fysisk aktivitet i förskolan. För att ta reda på detta har vi använt oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer av fyra pedagoger från fyra olika förskolor. Materialet har sedan analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet av examensarbetet visar att samtliga pedagoger anser att fysisk aktivitet är viktigt och kan prioriteras mer i verksamheten. Dessutom är samtliga pedagoger överens om att det är lättare att erbjuda barn fysisk aktivitet utomhus än inomhus, detta för att förutsättningar till rörelse är mer gynnsamt utomhus. Vidare visar resultatet av examensarbetet att de flesta av respondenterna lyfter vikten av närvarande och engagerade pedagoger. 

Tilldelningsdatum2020-mars-26
OriginalspråkSvenska
HandledareIngmarie Bengtsson (Handledare) & Lena Bäckström (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • fysisk aktivitet
  • förhållningssätt
  • förskola
  • förskolemiljö
  • pedagog

Citera det här

'