Fysisk aktivitet, en del av vardagen på förskolan
: en kvalitativ undersökning hur förskollärare arbetar och skapar förutsätnningar för fysisk aktivitet

 • Sandra Samuelsson
 • Elin Andersson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för barns fysiska aktivitet i förskolan. Vi upplever på senare tid att fysisk aktivitet och rörelse fått lägre prioritet i förskolans arbete. Forskning visar idag på att barn är allt mer stillasittande och belyser vikten av fysisk aktivitets betydelse för barns motoriska utveckling, inlärningsförmåga samt hälsa. Forskning belyser också att pedagogernas förhållningssätt och intresse har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Empirin kommer att analyseras utifrån två olika teorier KASAM (känsla av sammanhang) samt det sociokulturella perspektivet.

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod, innehållande semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på olika förskolor i en kommun. I resultatet utifrån vår kvalitativa studie nämner alla förskollärarna att det är viktigt med fysisk aktivitet för barnen men kunskaper, arbetssätt och förutsättningarna i den fysiska miljön skiljer sig åt. Vår slutsats är att fysisk aktivitet är något som bör främjas mer på förskolan. I och med studien har vårt medvetande gällande fysisk aktivitet och dess betydelse ökat. Fysisk aktivitet är något alla pedagoger på förskolan bör sträva efter att inkludera i verksamheten. Empirin visar på att de förskollärarna som har ett ökat intresse för ämnet motiveras till att hitta tid och tillfälle till det i sin verksamhet. Förskolans förutsättningar i den fysiska miljön har också betydelse för att främja barns fysiska aktivitet.

Tilldelningsdatum2020-feb.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareTherese Granekull (Handledare) & Anna Linge (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • fysisk aktivitet
 • förskollärare
 • pedagog
 • kasam
 • salutogent synsätt
 • motorik
 • planerad aktivitet

Citera det här

'