Fysisk aktivitet i fritidshemmet
: En intervjustudie om lärares uppfattningar

 • Jenny Andersson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka lärarnas uppfattningar om sitt arbete i fysisk aktivitet i fritidshemmet utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Genom att tillämpa Dahllöfs (1999) teori har jag kunnat undersöka de utmaningar och möjligheter som lärare upplever i samband med barns fysiska aktivitet samt deras egna strategier för att främja detta på fritidshemmet. För att samla in empiri till studien genomfördes intervjuer med verksamma lärare i fritidshem. Dessa intervjuer spelades in och transkriberades för att sedan kategoriseras och analyseras. Totalt identifierades sex kategorier av lärarnas svar: tid, personal, ekonomi, miljö, lokaler och tillgänglighet. Sammanfattningsvis visar min studie att lärarnas arbete i fysisk aktivitet på fritidshemmet, påverkas av deras personliga intresse, tillgången till resurser och begränsningar som finns på skolan. För att främja fysisk aktivitet i fritidshemmet är det viktigt att skapa en positiv miljö där lärarna kan utveckla sitt intresse och ha tillgång till de resurser som behövs. Det krävs också en medvetenhet om de ekonomiska och tidsmässiga utmaningar som lärarna står inför, för att kunna bedriva meningsfulla och givande fysiska aktiviteter för eleverna.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Söderholm (Handledare), Ann-Christin Sollerhed (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • barn
 • fysisk aktivitet
 • fritid
 • fritidshem
 • motorik
 • ramfaktorteori
 • lärarens roll

Citera det här

'