Göra gott: Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar
: En litteraturstudie

 • Helena Backman
 • Nicole Guldestam

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Hot och våld mot personal på akutmottagningar har ökat sedan 2018.
Arbetet på akutmottagningar är växlande och yrkesetiska krav ställs på att
sjuksköterskor ska ge en god och rättvis omvårdnad till alla patienter. Ett
personcentrerat bemötande är betydelsefullt på akutmottagningar då det kan
förebygga hot och våld. Sjuksköterskor upplever emellertid att det är svårt att
tillämpa personcentrerad vård i den akuta kontexten. Syfte: Syftet med studien vara att belysa sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på somatiska
akutmottagningar. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa
artiklar från omvårdnadsrelaterade databaser. Resultat: Sjuksköterskors
upplevelser förändrades över tid och delades in i tre innehållsområden: Upplevelser av att hot och våld kan inträffa, Upplevelser när hot eller våld inträffar och Upplevelser efter att hot eller våld har inträffat. Diskussion: Metoddiskussionen utgick från Shentons fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen diskuterades ifrån tre fynd, dessa var: En otrygg vårdmiljö kan leda till fördomar, Gemensamma värderingar stärker tryggheten för alla och Moralisk stress när verkligheten kolliderar med yrkesetiska ideal. Fynden diskuterades utifrån McCormack och McCances’ teoretiska ramverket Person-centred practice framework och International Council of Nurses Etisk kod för sjuksköterskor.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Larsson (Handledare) & Staffan Karlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • sjuksköterska
 • upplevelser
 • hot och våld
 • akutmottagning
 • moralisk stress
 • personcentrerad omvårdnad

Citera det här

'