Gemensam eller delad väg mot målet?
: en studie av elevers och pedagogers syn på hinder och möjligheter i lärandet.

 • Jenny Eriksson
 • Sofi Isaksson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Utbildning är en rättighet för alla och den ger också fortsatt tillgång till andra samhällsrättigheter. I dag upplever många elever i gymnasiet ett misslyckande och avbryter utbildningen eller går ut skolan utan fullständiga betyg. Det som händer i klassrummet är en stor påverkansfaktor på elevens studieresultat. I vår litteraturgenomgång belyser vi lärarrollens förändring och vilka styrdokument som gäller i dagens skolverksamhet. Vi har även tagit upp Hatties(2011) undersökning om synligt lärande och betydelsen av hur vetskapen hos elever och lärarna angående lärandeprocessen kan påverka elevens måluppfyllelse. Undersökningens syfte var att ta reda på likheter och skillnader i lärares respektive elevers syn på hinder och möjligheter mot måluppfyllelse. Vi valde att fokusera undersökningen på den relationella pedagogiken, alltså mötet mellan lärare och elev och har tagit reda på hur detta möte påverkar elevens lärande. I undersökningen intervjuade vi sju lärare och sju elever genom att både använda enkäter och personliga intervjuer. Resultatet av undersökningen visade att det fanns både likheter och skillnader mellan hur lärare och elever upplevde hinder och möjligheter i lärandeprocessen. Vi fann också att även om det fanns en medvetenhet och kunskap hos läraren om elevens studiesituation så upplevde inte eleven att detta genomfördes i en gemensam diskussion, överenskommelse och uppföljning. När elever och lärare hade en samsyn på lärandesituationen så påverkade detta både inställning och elevens lärande i positiv riktning.

  Vi ville också ta reda på hur denna medvetenhet och omedvetenhet hos läraren kan påverka vår roll som specialpedagog. I denna roll styrs vårt arbete av lärarens förhållningssätt och syn på elevens svårigheter och lärande. Ju större insikten är hosläraren om elevens lärande och sin egen roll i detta lärande ju lättare nås ett specialpedagogiskt synsätt, vilket kan hjälpa eleverna mot måluppfyllelse. 

  Tilldelningsdatum2013-juni-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePeter Karlsudd (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • gymnasieskola
  • måluppfyllelse
  • relationell pedagogik
  • specialpedagogik
  • synligt lärande.

  Citera det här

  '