Genom sjuksköterskors ögon
: vårdandet av personer med substansberoende

  • Arlinda Ajeti
  • Amelia Kolanecka

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Årligen diagnostiseras cirka 13 000 fall av substansberoende i Sverige, med 8400 personer som får vård. Substansberoende bland personer utgör växande utmaningar inom vården, särskilt med den ökande förekomsten, inklusive alkohol- och narkotikaberoende. För att möta dessa utmaningar krävs personcentrerad omvårdnad från sjuksköterskor, som måste hantera både medicinska och sociala aspekter av vården. Denna litteraturöversikt fokuserar på sjuksköterskors upplevelser av vårdandet av personer med substansberoende, för att fördjupa förståelsen kring de komplexa utmaningar som personer med substansberoende och deras vårdgivare möter. Syftet: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdandet av personer med substansberoende. Metod: Studien är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats som baserades på sammanlagt tolv vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl Complete och PubMed som har granskats och analyserats. Resultat: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med substansberoende beskrivs i sex teman; Ett stöd på tillfrisknandets resa, Manipulering- en källa till misstro och besvikelse, Frustration och maktlöshet- en kamp för att ge vård, Ansvar och skyldighettrogen mot sitt yrke, Vara utsatt för det oberäkneliga och ändå göra rätt och Att möta utmaningar med empati och förståelse. Upplevelser var varierande där känslor som frustration, irritation, maktlöshet, förståelse och empati identifierades. Diskussion: För att förbättring ska ske krävs det att utbildning kring ämnet tillämpas samt att kontinuerliga utbildningstillfällen finns. Sjuksköterskor behöver tillgång till resurser i sin dagliga praxis för att främja personcentrerad vård. Dessutom behöver de förmåga att hantera etiska dilemman i svåra situationer och hitta strategier för att navigera genom den utmanande vårdmiljön kring personer med substansberoende.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLina Axelsson (Handledare) & Christine Etzerodt Laustsen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • substansberoende
  • upplevelser
  • vård

Citera det här

'