Genom specialpedagogisk handledning går det att identifiera behov och anpassa undervisningen
: En studie om specialpedagogisk handledning i grundskolan

  • Sara Söderlund
  • Carolina Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare upplever den specialpedagogiska handledningen. Metoden som har använts i studien är en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av sex lärare som är verksamma inom grundskolan. Ett målinriktat urval valdes till studien. För att förstå och tolka vårt resultat har vi valt att utgå ifrån Gjems systemteori där de teoretiska analysbegreppen varit väsentliga i studien: Helhet, Kommunikation, Relationer. Resultaten visar att majoriteten av lärarna betonar vikten av specialpedagogisk handledning som ett helhetsperspektiv, där det handlar om att anpassa undervisningen för varje individ och utveckla strategier för att underlätta elevernas måluppfyllelse. Lärarna upplever att handledningen ger möjlighet att utveckla både kunskaper och professioner genom diskussion, reflektion och testande av olika strategier. Majoriteten av lärarna ser möjligheter med specialpedagogisk handledning för att eleverna ska nå sina mål och utvecklas så långt som möjligt. Utmaningar som identifieras inkluderar bristande resurser och tidsbrist inom specialpedagogisk handledning, vilket kan förhindra att elever får stöd i undervisningen. Slutsatsen av studien visar att specialpedagogisk handledning spelar en central roll i skolornas arbete med att möta elevernas individuella behov och främja deras lärande och utveckling. Det behövs också mer resurser och tid för att kunna erbjuda tillräckligt med specialpedagogisk handledning för att stödja eleverna på bästa möjliga sätt.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Nilfyr (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Jonas Aspelin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • helhet
  • kommunikation
  • relationer
  • specialpedagogisk handledning

Citera det här

'