Genus- och jämställdhetsarbete i förskoleverksamhet

 • Helen Green
 • Linda Traunsberger

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Att verksamheten inom förskolan ska ha ett genus- och jämställdhetsperspektiv betonas i läroplanen, varför det låg nära till hands för oss att undersöka hur lärare upplever sitt arbete med genus- och jämställdhet i förskolan. Eftersom jämställdhet mellan könen grundläggs redan i tidig ålder har förskolan en viktig roll för att jämställdhet ska kunna uppnås. Vi har i vår undersökning utgått från ett intervjumaterial som omfattar åtta förskolor och nio verksamma lärare. Deras svar har vi analyserat och ställt i relation till aktuella styrdokument och relevant forskning inom ämnesområdet. Vi har utifrån intervjuerna kunnat konstatera att lärare ute i verksamheten menar att de försöker behandla alla individer jämställt, oavsett könstillhörighet och flertalet säger att de utgår från ett individperspektiv. En del av lärarna ser inte genus- och jämställdhetsperspektivet som något som uttryckligen behöver prioriteras, till exempel i form av projektarbeten, då de menar att det ingår i värdegrunden och på så vis blir insprängt i det dagliga arbetet. Majoriteten av de intervjuade lärarna känner ett behov av fortbildning inom ämnet, trots att de anser sig redan arbeta jämställt. Vårt resultat visar vidare att det är vanligt att lärare upplever att andra prioriteringar måste göras, till förmån för exempelvis naturvetenskap, språk, skapande verksamhet och lek. Detta gör att arbetet med genus och jämställdhet har en tendens att komma i skymundan.

  Tilldelningsdatum2009-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '