Getting well by getting together
: how organizational culture influence auditors’ well-being

 • Sofie Nilsson
 • Emma Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  På senare år har sjukskrivningarna i Sverige ökat på grund av arbetsrelaterad stress, vilket tros bero på den ökade stressen i dagens samhälle. Forskning visar att arbetsrelaterad stress ofta drabbar individer som har kontakt med och ansvarar för människor. Det kan bero på att tidigare forskning inom well-being, välmående, främst har riktats mot läkarkåren. Eftersom revisorer, precis som läkare, anses vara en profession av många, finns det incitament att även studera revisorers well-being. Tidigare forskning har påvisat att organisationskulturen både kan ha en positiv och en negativ inverkan på en individs well-being, vilket medför att vi har valt att studera hur olika organisationskulturer inom revisionsbyråer påverkar revisorns wellbeing.

  Genom att i ett första skede genomföra pilotintervjuer med revisorsassistenter, har detta gett oss en god inblick i deras arbetssituation, vilket har bistått oss i utformandet av en enkät. Denna enkät har sedan skickats ut till samtliga identifierbara godkända och auktoriserade revisorer i Sverige. Av 2 738 utskick fick vi 262 stycken svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 9,6 %. Med hjälp av den teoretiska referensramen har sex stycken hypoteser utformats. För att testa dessa har vi valt att analysera våra resultat genom att utföra statistiska analyser.

  Vi har i vår studie kunnat konstatera att det finns indikationer på att en kollektivistisk organisationskultur, hierarchy culture och adhocracy culture har en positiv inverkan på revisorns subjektiva well-being. Dessutom har vi även kunnat konstatera att det finns indikationer på att market culture och en individualistisk organisationskultur har en negativ inverkan på revisorns subjektiva well-being.

  En begränsning med vår studie är att den endast innefattar godkända och auktoriserade

  revisorer i Sverige. Begränsningen medför dock att vi kan bidra med ny kunskap inom en

  tidigare relativt ostuderad kontext.

  Tilldelningsdatum2014-juli-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimurs Umans (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • organisationskultur
  • revisor
  • revision
  • profession

  Citera det här

  '