Glöm mig aldrig
: Upplevelserna av att vara anhörig till en person med demenssjukdom - en litteraturstudie

  • Matilda Nelin
  • Sofia Rydh

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för flertalet sjukdomar där hjärnans kognitiva funktion påverkas. Ett vanligt symtom i början av sjukdomens utveckling är påverkad minnesförmåga. Symtom som personlighetsförändringar, kommunikationsproblem och aggressivitet framkommer medan sjukdomen fortskrider. Då en person drabbas av demenssjukdom påverkas även de anhöriga på olika sätt. Syfte: Att belysa upplevelserna av att vara anhörig till en person med demenssjukdom som bor i ordinärt boende. Metod: En allmän litteraturöversikt baserat på elva kvalitativa artiklar som söktes fram i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Artiklarna granskades med granskningsmallen för kvalitativa artiklar från HKR. Analysen gjordes utifrån Fribergs femstegsmodell (2022). Resultat: Resultatet delades in i tre huvudkategorier och sex subkategorier. Huvudkategorierna var: Att vara fast i vardagen, känslor och upplevda brister. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån Shentons (2004) fyra trovärdigshetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatet diskuteras utifrån tre fynd; Upplevelsen av en förändrad livssituation, Känslan av oro och rädsla samt Bristen på kunskap och information. Dessa fynd diskuteras utifrån systemteorin, pliktetik, dygdetik och ur ett samhällsperspektiv.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGunilla Andrén-Sandberg (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • anhörig
  • demenssjukdom
  • upplevelser
  • kvalitativ studie
  • ordinärt boende

Citera det här

'