God natt och sov gott
: En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att främja sömnen för patienter på sjukhus

  • Ann Didriksson
  • Jessica Karlsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sömnen är nödvändig för läkningsförmåga, fysisk- och psykisk återhämtning hos människan. Utebliven sömn utgör en hälsorisk. Personer på sjukhus upplever ofta sömnstörningar och en försämrad nattsömn. Orsakerna till störningarna kan förklaras av yttre och inre faktorer. Till de yttre faktorerna räknas miljön kring patienten och inre faktorer är känslor och stimuli som smärta och oro. Syftet: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att främja sömnen för patienter på sjukhus. Metod: En allmän litteraturstudie utfördes som baserades på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Systematisk sökning gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Artiklarnas kvalitet
granskades med Högskolan Kristianstads granskningsmallar. Analys av artiklar genomfördes med textanalys enligt Fribergs modell i fem steg. Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att främja sömnen hos patienter på sjukhus resulterade i tre huvudkategorier. Huvudkategori ett; Sjuksköterskans roll för att skapa trygghet hade underkategorierna: Sjuksköterskans bemötande, att informera, samtala och lyssna och att göra det lilla extra och vara engagerad. Huvudkategori två; Organisatoriska åtgärder och arbetsmetoder för att främja en god vårdmiljö hade underkategorierna; Att undvika störa i onödan,
att minska ljud och ljus inför natten och att anpassa säng- och rumsmiljö. Huvudkategori tre; Farmakologiska åtgärder. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp för kvalitativa studier. I resultatdiskussionen diskuterades trygghet i förhållande till; bemötande,
information samt samtal och lyssna och dess betydelse för sömn; justering av vitala kontroller för längre sömnperioder och smärtlindrings betydelse för sömn. Personcentrerad vård tas upp och etiska reflektioner. Att patienterna kände trygghet inför natten kunde vara avgörande för en god natts sömn.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Axelsson (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • erfarenhet
  • patienter
  • sjukhus
  • sjuksköterska
  • sömn

Citera det här

'