Goda resurser skapar lärande?
En kvalitativ studie om digitalisering, flerspråkighet och användandet av digitala verktyg i förskolan

  • Isabelle Antmar
  • Linda Andersson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Världen kantas idag av mycket mer rörliga gränser och detta bidrar till att vi möter en större variation av språk i samhället. Det är en förändring som även syns i förskolan, vilket gör att förskollärare och barnskötare i förskolan numera måste kunna möta och uppmuntra flerspråkiga barns språkutveckling. I likhet med den ökade språkliga mångfalden i samhället har användandet av digitala medier och verktyg ökat explosionsartat de senaste åren. Vår vardag och det samhälle vi lever i idag kräver en viss nivå av digital kompetens för att navigera. Utvecklandet av denna digitala kompetens ingår numera som en del i förskolans uppdrag (Lpfö 2018). Ansvaret som ligger på förskolan att möta denna samhällsutveckling och vikten av att förskolan erbjuder alla barn förutsättningar att utveckla sitt/sina språk och sin digitala kompetens betonas ofta. Med utgångspunkt i det genomfördes en fältstudie för att undersöka hur förskolans pedagoger arbetar med dessa områden. Resultatet visade på att arbetet med flerspråkiga barns utveckling och digitala verktyg existerade, men att det fanns stora brister i hur det genomfördes. Avsaknaden av tydligt syfte och en medvetenhet i arbetet med de digitala verktygen var markant. I studien blev det tydligt att det är pedagogernas engagemang och kompetens som skapar förutsättningen för barns lärande och utveckling, samt gör verksamheten till vad den är. Inte de resurser som förskolan och avdelningarna tilldelas.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareHilma Holm (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Flerspråkighet
  • Digitalisering
  • Språkutveckling
  • Digitala verktyg
  • Förskola

Citera det här

'