Goodwillhunters
: en analys av ”VD Attribut” påverkan på goodwillnedskrivningar, betingat av kontextuellt och organisatoriskt handlingsutrymme

 • André Frodlund
 • Sebastian Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Baserat på ett agentteoretiskt perspektiv förväntas en verkställande direktör, under högt handlings- utrymme, agera opportunistiskt och inte dra sig för att fiffla med redovisningen. Tidigare forskning har studerat hur den verkställande direktörens egenskaper och karaktärsdrag påverkar redovisningsval med avseende på nedskrivningar av goodwill. Som en avgörande faktor för den verkställande direktörens förmåga att fatta beslut har handlingsutrymmet i tidigare studier visat sig vara av stor betydelse.

  Det finns välkända incidenter såsom Worldcomskandalen, där ledande befattningshavare missbrukat handlingsutrymmet och utformat redovisningen opportunistiskt på aktieägarnas bekostnad. Denna studie kombinerar den verkställande direktörens egenskaper och karaktärsdrag (Attribut) med kontextuellt- och organisatoriskt handlingsutrymme, i syfte att förklara hur den verkställande direktörens attribut påverkar ett bolags goodwillnedskrivningar. För att uppfylla syftet med studien används en deduktiv ansats med en kvantitativ forskningsdesign, baserad på arkivdata i form av årsredovisningar.

  Resultaten av studien indikerar på att den verkställande direktörens attribut påverkar storleken och frekvensen av företagets goodwillnedskrivningar. Närmare bestämt leder ett byte av verkställande direktör, hög bonus i förhållande till lön och hög medial uppmärksamhet till större och mer frekventa goodwillnedskrivningar. Vidare finns det indikationer på att det kontextuella handlingsutrymmet har en modererande effekt på styrkan av sambandet mellan den verkställande direktörens kompensation och nedskrivningar av goodwill.

  Till författarnas vetskap är detta den första studien, som i en svensk kontext analyserar påverkan av VD attribut på goodwillnedskrivningar, betingat av kontextuellt- och organisatoriskt handlingsutrymme. Studien bidrar således till att belysa vikten av att styrelsen och ägarna tillför rätt kontrollmekanismer för att begränsa den verkställande direktörens opportunistiska beteende. 

  Tilldelningsdatum2017-sep.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimurs Umans (Handledare) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • nedskrivningar av goodwill
  • handlingsutrymme
  • manipulation av redovisning
  • verkställande direktör
  • företagets kontext

  Citera det här

  '