Grönområdens betydelse vid klimatanpassning
: Analys och åtgärdsförslag för Linköping

 • Mattias Andreasson
 • Mariana Karlsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

På grund av klimatförändringarna står samhället inför stora utmaningar. Klimatfaktorer som översvämning och värme riskerar att påverka samhällsviktig funktion, bostäder och människors hälsa. Myndigheter och kommuner bär enligt nationell strategi för klimatanpassning ett stort ansvar för att städerna anpassas. Klimatanpassning kan ske genom naturbaserade eller tekniska lösningar eller en kombination av båda. Då naturbaserade lösningar har ett flertal dokumenterade positiva effekter så är dessa att föredra. Användningen är dock småskalig med goda resultat men åtgärder sker fortsatt i stor utsträckning med hjälp av tekniska lösningar. Enligt metoden som finns för att underlätta naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet skall naturens värde analyseras. Med hjälp av litteraturstudier, kartering och analys har potentiella synergier mellan grön infrastruktur och behoven av klimatanpassning för Linköping undersökts. Analys av samband har lett till ett förslag på mångfunktionella åtgärder. Resultatet lokaliserade flera synergier värda att beakta för vidare klimatanpassningsplaner för Linköping. Ett exempel är de gröna länkarna som vid rätt utformning och placering kan förbättra utmaningar med både värme, vattenflöde och stärka den biologiska mångfalden. Analysen av sambanden visade att det finns goda möjligheter för Linköping att klimatanpassa med hjälp av stadens gröna infrastruktur och genom naturbaserade lösningar. Slutsatserna var att grönområdena spelar en central roll i klimatanpassningsarbetet för värme och översvämning. Slutsatsen var också att tvärsektionella arbetssätt bör implementeras i klimatanpassningsprocesser för en mer resurseffektiv och hållbar samhällsplanering.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Berg Lissel (Handledare), Joachim Regnéll (Handledare) & Pär Söderquist (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • ekologiska samband
 • grön infrastruktur
 • grönstruktur
 • naturbaserade lösningar
 • våtmarker
 • värdetrakter

Citera det här

'