Grundskolan som stödjande miljö för elevers psykisk hälsa
: En kvalitativ studie utifrån e levhälsans perspektiv

  • Irma Ekbäck
  • Gabriella Gyllenhammar

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract


Inledning: Psykisk ohälsa är ett aktuellt och växande samhällsproblem. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat sedan mitten av 1980-talet.Skolan är en viktig arena för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för psykisk hälsa ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Syfte: Syftet är att studera grundskolan som stödjande miljö för elevers psykiska hälsa utifrån elevhälsans perspektiv i Region Stockholm. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ induktiv ansats utifrån ett strategiskt urval av tio individuella semistrukturerade intervjuer med representanter från olika elevhälsoteam. Empirin analyserades med stöd av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet summeras i kategorierna ;Elevperspektiv, Kontextuella faktorer och Systematiska strategier och arbetsmetoder. Elevperspektivet visar att relationsskapandet till eleverna är en framgångsfaktor i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för psykisk hälsa. De kontextuella faktorerna åskådliggör des tora skillnader som råder mellanskolorna och skolornas olika förutsättningar till att lyckas med sittelevhälsoarbete. Skillnaderna härleds återkommande till ledarskapet och organisationen, samt vilka resurser skolorna har att tillgå när det kommer till hälsoarbete. Under systematiska strategier och metoder visar resultatet på behovet av systematiska metoder för att arbeta med psykisk hälsa som kan användas av alla skolor. Konklusion: Hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolan kan stärka elevers skyddsfaktorer, minska förekomsten av psykisk ohälsa och skapa en hållbar samhällsutveckling. Skolan kan kompensera och skapa mer likvärdiga förutsättningar till elever genom att öka elevers motståndskraft mot stressorer och öka deras resiliens genom hälsolitteracitet och copingstrategier. För att implementera dessa strategier likvärdigt på alla skolor i Sverige behövs beprövade metoder baserade på vetenskaplig grund och ett tydligt ledarskap kring hur elevhälsan ska arbeta.

Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÅsa Bringsén (Handledare) & Petra Nilsson Lindström (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

  • Elevhälsa,
  • Folkhälsa
  • Psykisk hälsa
  • Skola
  • Stödjande miljö

Citera det här

'