Grundskolelärares förutsättningar och specialpedagogers roll i arbetet med extra anpassningar för elever

 • Sebastian Bolin
 • Gordana D. Ahlbin

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Extra anpassningar är en stödinsats som ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen och det behövs inga formella beslut för att genomföra dessa. Genomförandet av extra anpassningar är något som klassläraren tillsammans med sina kollegor tar initiativ till. Det ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen och det behövs inga formella beslut för att genomföra dessa (Skolverket, 2022). Studiens syfte är att belysa grundskollärares förutsättningar med extra anpassningar i praktiken, hur dessa planeras, genomförs och följs upp. Vi vill också att studien ska belysa specialpedagogens roll i detta arbete. En kvalitativ studie är genomförd med hjälp av åtta semistrukturerade intervjuer varav sex grundskollärare och två specialpedagoger. Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i Imsens (1999) ramfaktorteori och de fem ramarna; det pedagogiska systemet, de administrativa ramarna, resursrelaterade ramar, organisationsrelaterade ramar och ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. Respondenterna i studien är grundskollärare och specialpedagoger på tre F-3 skolor. Resultat visar att extra anpassningar är ett tidskrävande arbete. Grundskollärarna lägger gärna den tid för att planera, genomföra och utvärdera anpassningarna för att göra lärandet tillgängligt och gynnsamt för samtliga elever. Specialpedagogerna kan bidra med stöd i samtliga delar i arbetet med extra anpassningar, allt från att hjälpa till med dokumentationen till att bolla idéer. Resurser, tidsbrist och lokalerna är tre hinder i arbetet med extra anpassningar som kommer fram i resultatet. Förutsättningar som framkommer är möjligheten att söka stöd hos specialpedagogen, ta del av det kollegiala stödet och samarbetet med vårdnadshavarna.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGit Turunen (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Jonas Aspelin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • extra anpassning
 • särskilt stöd
 • specialpedagog
 • inkludering
 • förutsättningar
 • grundskollärare

Citera det här

'