Gummibaserade lekytor och konstgräs i skola/förskola – hur hållbara är de?
: Fallstudie inom Kristianstad kommun

  • Monique Ghoce

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med arbetet är att utvärdera miljöpåverkan och hälsorisker av gummibaserade lekytor i skolor och förskolor samt att identifiera alternativa material och metoder för att skapa hållbara och säkra lekytor. Målet är att ge beslutsfattare och skolledare en grund för att utforma och anlägga lekområden som uppfyller lagstiftningens krav samtidigt som de bidrar till en hälsosam och hållbar framtid för barn. För att uppnå syftet har flera metoder använts, inklusive litteraturstudier, omvärldsbevakning, intervjuer och okulär besiktning av platsbesök. Litteraturstudier har genomförts för att samla relevant information om gummibaserade lekytor och deras potentiella hälsorisker och miljöpåverkan. Omvärldsbevakning har använts för att samla information om alternativa material och metoder som används för att skapa säkra och hållbara lekytor. Intervjuer har genomförts med beslutsfattare och skolledare för att få en djupare förståelse för deras överväganden kring materialval och design av lekområden. Resultaten av studien visar att det finns utmaningar och komplexiteter vid utformningen och underhållet av utemiljöer vid skolor och förskolor i Kristianstad kommun. Exponering för gummigranulat och dess kemiska innehåll har väckt oro över potentiella hälsorisker och miljöpåverkan. Det finns kunskapsluckor och behov av att vidta försiktighetsåtgärder för att minska riskerna. Kommunikation och samordning mellan olika aktörer i beslutsprocessen behöver förbättras. Studien visar också att det finns alternativa material och metoder som kan användas för att skapa säkra, tillgängliga och hållbara lekytor. Exempel från andra kommuner visar på framgångsrika strategier för att minska exponeringen för skadliga ämnen i barns närmiljöer. För att främja en hållbar och hälsosam utomhusmiljö för barn i Kristianstad kommun föreslås åtgärder som att implementera granulatfällor, minska användningen av gummibaserade ytor, öka kunskapen om alternativa lekmiljöer, förbättra kommunikation och samarbete mellan förvaltningar, genomföra oberoende bedömningar av material samt ta fram underhålls- och utfasningsplaner för gummigjutna ytor och konstgräsplaner. Genom att implementera dessa åtgärder kan kommunen skapa säkra och hållbara utomhusmiljöer vid skolor och förskolor och främja barns hälsa och välbefinnande.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSelina Malik (Handledare), Lennart Mårtensson (Handledare) & Pär Söderquist (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • Gummiasfalt
  • gummigranulat
  • lekmiljö
  • naturlekplats
  • styrdokument

Citera det här

'