Gymnasieelevers syn på rättvisa vid betygsättning

 • Carina Bengtsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att studera och analysera gymnasieelevers uppfattningar av vad rättvisa innebär i bedömnings- och betygssammanhang i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Metoden vi använder oss av är den halvstrukturerade intervjun med en kombination av öppna och slutna frågor till de fjorton informanterna. Intervjuerna spelades in på en diktafon för att sedan transkriberas och utgöra materialet i vår undersökning. Eleverna som medverkar i vår studie kommer från en och samma skola och könsfördelningen är hälften pojkar och hälften flickor.

  Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes i gymnasieskolan 1994 vilket innebär en jämförelse av elevens framvisade kunskaper och färdigheter med på förhand givna betygskriterier. Grunden för rättvis och likvärdig betygssättning tillskrivs läraren som tillämpar kursplaner och betygskriterier. Lärarna bedömer elevernas utveckling och att bli rättvist bedömd är viktigt för elevens framtid. Resultatet visar att utfallet av lärares betygsättning inte alltid vilar på Skolverkets mål och betygskriterier fast den bör göra det. För att rättvisa och likvärdiga betyg ska kunna sättas bör lärarna föra en dialog kring betygssättning om vilka krav på kunskap är på den skola läraren arbetar men även föra en diskussion med andra skolor. Fortbildning ges för lärarna gällande betygssystemets uppbyggnad för att sedan tillsammans med sina elever arbeta med mål och betygskriterier för att uppnå en rättvis och likvärdig betygssättning.

  Vår slutsats är att fler steg i betygssystemet inte löser frågan om rättvis bedömning- och betygssättning.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '