Gympasalar, bollar och plintar!
: Fasta lokaliteter och lösa redskaps betydelse i skolämnet idrott och hälsa

 • Pontus Lasson
 • Max Alm

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med vår studie var att undersöka idrottslärare på mellanstadiet och deras uppfattningar om betydelsen av fasta lokaliteter och lösa redskap för genomförandet av idrottsundervisning. I arbetet utgick vi från tre olika teoretiska utgångspunkter, dessa teorier var ramfaktorteorin, the theory of affordance samt the theory of loose parts. I studien använde vi oss av en kvalitativ metod där vi intervjuade sex idrottslärare som var verksamma på skolor i södra Sverige. Intervjuerna var semistrukturerade, och det insamlade materialet analyserades med hjälp av en deduktiv ansats. Kategorierna vi utgick ifrån i analysen var fasta lokaliteter, lösa redskap och yttre faktorer, vilka härstammar från de teoretiska utgångspunkterna the theory of affordance, the theory of loose parts och ramfaktorteorin. Resultatet i studien visade att idrottslärarna vi intervjuade upplevde att de fasta lokaliteterna och lösa redskapen hade en stor påverkan i planeringen och genomförandet av idrottsundervisningen. Med hjälp av goda fasta lokaliteter och lösa redskap upplevde idrottslärarna att elevernas engagemang och aktivitetsnivå ökade i idrottsundervisningen. De konsekvenser som kan uppstå av att idrottslärare inte har tillgång till goda fasta lokaliteter och lösa redskap, är att kvaliteten på undervisningen sjunker. Därför är det viktigt att idrottslärarna ges bra förutsättningar i sin undervisning i form av fasta lokaliteter och lösa redskap, för att kunna främja alla elevers rörelsebehov.

Tilldelningsdatum2021-juni-18
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare) & Åsa Bringsén (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Kurser och ämnen

 • Övrigt

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Pedagogik (50301)
 • Idrottsvetenskap (30308)

Nyckelord

 • fasta lokaliteter
 • lösa redskap
 • yttre faktorer
 • lärarperspektiv
 • idrott och hälsa

Citera det här

'