Hälsa och psykosocial arbetsmiljö i grundskolan - en studie av lärares upplevelser av sin arbetsmiljö och sin lärarutbildning

 • Charlotte Rogmark
 • Karolina Rydh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Statistik visar att fem procent av alla sjukskrivna i Sverige är lärare. Sjukskrivningar orsakade av den arbetsrelaterade ohälsan har under senare år alltmer även kommit att förknippas med psykosociala faktorer. Syftet med studien är tvådelat. Vi ville för det första undersöka hur grundskollärare anser att den psykosociala arbetsmiljön påverkar deras hälsa. För det andra ville vi undersöka om lärarna anser att lärarutbildningen har bidragit till deras förmåga att hantera den psykosociala arbetsmiljön eller om hälsofrämjande insatser behövs. Datainsamling skedde genom tio intervjuer på tre grundskolor i Skåne. I vårt resultat framkom att det finns vissa faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som kunde påverka lärares hälsa, varav ett exempel är läraryrkets gränslöshet. Andra faktorer i den psykosociala arbetsmiljön kunde vara

  rollkonflikter samt brist på bekräftelse och belöning. För att förhindra att vissa av faktorerna orsakade hälsoproblem ansåg lärarna att arbete med detta kunde integreras i lärarutbildningen. Förslag till det kunde innebära t.ex. konflikthantering, reflektion över lärarrollen, samt att verksamma grundskollärare kunde föreläsa i lärarutbildningen. Slutsatsen blev den att det fanns faktorer i lärares psykosociala arbetsmiljö som kunde påverka deras hälsa negativt och att en del av dessa faktorer skulle kunna arbetas hälsofrämjande med redan under lärarutbildningen.

  Statistics show that in Sweden teachers make up five percent of the total number of people on sick leave. During recent years the number of people on sick leave caused by work-related health problems have also come to be associated with psychosocial factors in the environment. The aim of our study is divided into two parts. First, the aim was to examine to what extent elementary teachers between the grades 1-9 consider their psychosocial environment to influence their health. Secondly, our aim was to examine if they found the teacher education to have contributed to their coping ability of the psychosocial working environment or if health promotion was needed. The collection of data was made by ten interviews in three different elementary schools in Skåne, Sweden. The results show that there are some factors in teachers’ psychosocial environment that could affect their health, for example the boundless nature of the teaching profession. Other factors could be role conflict and lack of confirmation and reward. To prevent some of the factors from causing health problems the teachers’ opinion was that health promotion could be integrated in the teacher education. Suggestions for this could involve more attention paid to the ability of handling conflicts and reflection on teacher role. Another example was to involve elementary teachers in lectures during teacher education to share their experiences of being a teacher. We have come to the conclusion that there are psychosocial factors in teachers working environment that could influence their health in a negative way and that it is possible to work in a health-promoting manner with these factors already in the teacher education.

  Tilldelningsdatum2004-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '