Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser
: en kvalitativ studie om hur ansvariga för hälsofrågor uppfattar att hälsofrämjande arbete bedrivs på den egna arbetsplatsen

 • Louise Hansson
 • Jessica Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Friskvård innefattar fysisk aktivitet, hälsosam kost, kulturella aktiviteter och strävan efter en positiv självkänsla. Friskvårdsarbetet är en hälsofrämjande åtgärd som kan bidra till en mer hälsosam arbetsplats. Ledarskap, utbildning och delaktighet är tre aspekter som tillsammans bidrar till en hälsosam arbetsplats. Undersökningen har inspirerats av tre teoretiska utgångspunkter: empowerment, känsla av sammanhang och flowteorin. Syftet med studien är att undersöka hur ansvariga för hälsofrågor på arbetsplatser uppfattar och beskriver sitt arbete med friskvård och hälsofrämjande aktiviteter på den egna arbetsplatsen. Undersökningen har en kvalitativ ansats och deltagarna har valts utifrån bekvämlighets – och strategiskt urval. Deltagarna har intervjuats utifrån etiska aspekter och frågorna har varit semistrukturerade. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att friskvårdsbidrag är en aktivitet som är mest vanlig på de arbetsplatserna som deltagit i undersökningen. Andra hälsofrämjande aktiviteter genomförs men det prioriteras olika på varje arbetsplats. Tid, resurser och utbildning är tre aspekter som intervjupersonerna uppfattar som hinder för arbetet med friskvård. Grunden i friskvårdsarbete är delaktighet, ledarskap, utbildning, tid, resurser och kommunikation. Vår slutsats är att dessa aspekter utgör en modell som kan vara en viktig förutsättning för att bedriva hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Ett gott ledarskap och en god kommunikation ökar medarbetarnas möjlighet till att vara delaktiga. Det kan öka anställdas motivation till att vilja vara aktiva och kan bidra till en förbättrad självkänsla samt ökad hälsa. Undersökningen kan förhoppningsvis bidra till en diskussion inom hälsofrämjande arbete på arbetsplatser.

  Tilldelningsdatum2014-maj-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare), Britten Ekstrand (Handledare), Bengt Åhgren (Examinator) & Bo Nilsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • friskvård
  • hälsofrämjande aktiviteter
  • ledarskap
  • empowerment
  • delaktighet
  • utbildning och självkänsla

  Citera det här

  '