Hälsoinspiratören - en del av en källa till fysisk, psykisk och social hälsa

 • Sara Gadd Andersson
 • Sofie Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det är viktigt att se hälsa ur ett helhetsperspektiv där den sociala, fysiska samt psykiska hälsan ingår. Människan tillbringar en stor del av sitt liv på arbetsplatsen, det är därför en viktig arena att arbeta hälsofrämjande med. Hälsofrämjande sjukhus är ett exempel på en sådan arena. För hälsofrämjande sjukhus är det bland annat viktigt att främja den egna personalens hälsoutveckling i en positiv riktning, med hjälp av en aktiv kunskapsförmedling. På arbetsplatsen är det viktigt med nyckelpersoner som kan förmedla kunskap om hälsans villkor till övriga anställda. En sådan nyckelperson kan vara hälsoinspiratören. Syftet var att på Centralsjukhuset Kristianstad undersöka de anställdas syn på hälsoinspiratörens roll, om de motiverade till sundare levnadsvanor samt synen på hälsoinspiratörernas kunskapsförmedling. En kvantitativ metod valdes och en enkätundersökning genomfördes bland 794 anställda.

  Resultatet visade att hälften av respondenterna visste vem hälsoinspiratören var. Majoriteten av de anställda såg hälsoinspiratören som källa till inspiration. Resultatet visade även att tre fjärdedelar av respondenterna var positivt inställda till hälsoinspiratörens roll och såg hälsoinspiratören som bland annat källa till inspiration. En tiondel ansåg sig ha blivit motiverade till hälsosammare val av hälsoinspiratören. Majoriteten av respondenterna ställde sig neutrala till hälsoinspiratören gällande kunskapsförmedling. Slutsatsen av studien är att hälsoinspiratören kan fungera som en nyckelperson gällande socialt stöd och som källa till motivation för hälsosammare val. För att hälsoinspiratörens roll ska utvecklas och fungera på bästa sätt behövs mer tid och utbildning.

  It is very important to see health from an overall view where the social, physical and psychological healths are included. The human being spends a great part of their lives at work. Because of that it is an important arena in which to work with health promotion. The Health promoting Hospital is an example of such an arena. It is important in The Health promoting Hospital to promote the staff’s own health in a constructive aim, taking help from active mediation of knowledge. At a workplace it is important to have key persons who can mediate knowledge about the health conditions to the employees. “The inspirerer of health” is an example of such a key person. The aim was to examine the employees view on the role of “the inspirerer of health”, whether they motivate to healthier way of living and the view on their knowledge mediation. A quantitative method was chosen and a questionnaire took place among 794 employees. The result revealed that half of the respondents had knowledge about who “the inspirerer of health” was. The majority of the employees saw “the inspirerer of health” as a source to inspiration. The result revealed that three out of four were positive to the role of “the inspirerer of health” and saw them as a source of inspiration. One out of ten said they had been motivated to healthier choices by “the inspirerer of health”. The majority of the respondents was taking a neutral point of view about knowledge mediation by the “the inspirerer of health”. The final scene of the study is that “the inspirerer of health” can work as a key person regarding social support and as a source to motivate persons to healthier choices. To insure that the role of “the inspirerer of health” will develop and work for the best there needs to be more time and education for all parts involved.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '