Hälsoundervisning i grundskolan F-3- med utgångspunkt i det centrala innehållet i biologi

 • Frida Mattsson
 • Anna Tillberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna kvalitativa studie tar avstamp i hälsoundervisningen i grundskolans tidiga år, med fokus på det centrala innehållet i biologi: betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Syftet har varit att belysa hur lärare i grundskolan tar sig an det centrala innehållet i sin undervisning. Vi har dessutom haft i syfte att ta reda på om lärare tycker att det centrala innehållet behöver utvecklas när det gäller hälsobegreppet, och i så fall hur. Vårt metodval har varit semistrukturerade intervjuer där fyra verksamma lärare har deltagit. Vi bearbetade vårt transkriberade material genom att ta ut nyckelbegrepp för att sedan placera in dem under lämpliga teman. I vår analys utgick vi ifrån det salutogena perspektivet. Resultatet visade att lärarna lägger mycket tid på “tema kroppen” när det kommer till undervisningen om hälsa. De menade att kroppsdelar och sinnena får mest utrymme i undervisningen. Samtidigt poängterar samtliga lärare att den aspekt de behöver lägga mest tid på, både i- och utanför klassrummet, är de sociala relationerna. Det framkom även ur resultatet att lärarna ansåg att biologins centrala innehåll hade gynnats av att lägga till områdena stress- och digitala verktygs påverkan på elevers hälsa. Ämnet är högst relevant eftersom tidigare forskning visar att god hälsa bidrar till goda studieresultat!
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Rosberg (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Naturkunskap
 • biologi
 • hälsa
 • centralt innehåll
 • undervisning
 • salutogent perspektiv
 • ”tema kroppen”

Citera det här

'