"Här finns ju jättemycket att bygga på"
: En fenomenografisk studie om förskollärares och lärares uppfattningar om barns förmågor vid start i förskoleklass

 • Anita Biro
 • Linda Wrangborn

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Studiens syfte är att undersöka förskollärares och lärares uppfattningar om barns förmågor vid start i förskoleklass. Vår studie grundar sig på en fenomenografisk forskningsansats och data har inhämtats genom kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Sex respondenter verksamma i förskola och i förskoleklass deltar i undersökningen. Resultatet visar att främst sociala och kommunikativa förmågor anses väsentliga inför start i förskoleklass. Lekens betydelse lyfts som grundläggande för att utveckla de förmågorna. Samtidigt framkommer uppfattningar som uttrycker att barn inte ges tillräckligt mycket tid för lek då det finns faktorer som påverkar. Resultatet visar även att samverkan mellan skolformerna uppfattas vara av betydelse för kontinuitet i barns utveckling av förmågor. Genom att synliggöra uppfattningar av barns förmågor inför start i förskoleklass vill vi bidra med ytterligare kunskap inom området. Förväntan är att resultatet kan utgöra ett stöd i det arbete som sker i form av samverkan vid övergång från förskola till förskoleklass. 

Tilldelningsdatum2020-mars-25
OriginalspråkSvenska
HandledareKathe Ottosson (Handledare) & Thulin Susanne (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • förmågor
 • förskoleklass
 • förskola
 • övergång
 • samverkan
 • förskollärare
 • lärare
 • fenomenografi

Citera det här

'