Hållbar utveckling i förskolan
: en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter om hållbar utveckling i förskolan

  • Johanna Peterson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter om hållbar utveckling i förskolan. För att få svar på studiens syfte och frågeställning har den kvalitativa metoden med intervju som insamlingsteknik använts. Intervjuerna gjordes med fem verksamma förskollärare från olika förskolor. Studien har det fenomenologiska perspektivet som teoretisk utgångspunkt, där uppfattningar och erfarenheter är viktiga aspekter. Resultatet visar förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter samt hur de arbetade med hållbar utveckling i förskolan. Majoriteten av förskollärarna uppfattade att den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling var den mest naturliga att arbeta med i förskolan, där skräpplockning och återvinning tog störst plats. En slutsats utifrån resultatet är att förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter av hållbar utveckling i förskolan hade en viss variation.

Tilldelningsdatum2019-dec.-17
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare) & Christel Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • erfarenhet
  • fenomenologi
  • förskollärare
  • hållbar utveckling
  • lärande för hållbar utveckling
  • uppfattningar

Citera det här

'