Hållbar utveckling i förskolan
: En kvalitativ studie om hur hållbar utveckling har implementerats i förskolan

 • Andreas Månsson
 • My Paulander

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka om hållbar utveckling har implementerats in i förskolors pedagogiska verksamhet efter att Lpfö18 blev aktuell samt om implementeringen har gett någon effekt gällande barns lärande för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett nytillskott i Lpfö18, jämfört med tidigare styrdokument. Numera finns det nya strävansmål och riktlinjer som berör specifikt hållbar utveckling, vilket innebär att förskolor behöver se över i sin pedagogiska verksamhet om de arbetar och lever upp till dessa förändringar i sin utbildning.
Denna studie bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med både förskollärare samt förste förskollärare och utifrån resultatet diskuteras detta med stöd av Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori. Den teoretiska ansatsen valdes för att diskutera och analysera hur implementeringen har skett på de olika förskolorna och vilka förutsättningar förskollärare har fått för att kunna ta sig an området hållbar utveckling. Resultatet ger en antydan om att implementeringen inte har skett i den utsträckning som krävs och att detta därmed påverkar arbetet med hållbar utveckling.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLisa Finné Persson (Handledare) & Laila Gustavsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • hållbar utveckling
 • implementering
 • bronfenbrenner
 • utvecklingsekologisk systemteori
 • förskola
 • lärare

Citera det här

'