Hållbara barn i rörelse
: Förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet, motorik, rörelseglädje och koordinationsförmåga

 • Caroline Månsson
 • Emilia Laursen

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Tidigare forskning visar att förskolans arbete med fysisk aktivitet påverkar hur mycket barn rör på sig i förskolan. Vidare framkommer det att förskolans arbete med fysisk aktivitet kan leda till hållbara val, ett hälsosamt liv samt ett långsiktigt lärande. Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet, motorik, rörelseglädje och koordinationsförmåga samt implementering av dessa fenomen i förskolans verksamhet. Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare i sydöstra Sverige. Teoretisk utgångspunkt för studien har varit en fenomenografisk ansats samt ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att fysisk aktivitet uppfattas som ett paraplybegrepp som innefattar fysisk aktivitet, motorik, rörelseglädje och koordinationsförmåga. Skogen och förskolornas motorikrum ses som de mest centrala miljöerna i koppling till fysisk aktivitet även om andra miljöer också lyfts fram. Förskollärarna är positivt inställda till fysisk aktivitet i förskolan och samtliga av förskollärarna arbetar för att främja fysisk aktivitet i såväl planerade som spontana aktiviteter i förskolan. Förskollärarnas roll som förebilder är också något som framkommer samt vikten av att vara aktiva deltagare för att utmana och främja barn i olika rörelseaktiviteter. Förskollärarna ser på fysisk aktivitet och dess effekter som något som är viktigt att arbeta med på såväl ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Vidare beskrivs positiva effekter av fysisk aktivitet såsom självkänsla, självförtroende, välbefinnande och glädje.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare), Christel Persson (Bedömande lärare), Maria Rosberg (Examinator) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • fysisk aktivitet
 • motorik
 • rörelseglädje
 • koordinationsförmåga
 • hållbar utveckling
 • förskola
 • förskollärares uppfattningar

Citera det här

'