Hållbara prestationer i ekonomisk motvind
: En undersökning på svenska fondmarknaden under åren 2020-2024

 • Nils Andersson
 • David Holm

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Med tanke på det ökade allmänna intresset för hållbara investeringar i Sverige väcks frågan om hur väl hållbara fonder presterar. Tidigare studier som undersökt hållbara fonders prestation har visat oeniga resultat, vilket understryker behovet av ytterligare forskning inom området. Denna studie syftar till att berika kunskapen om hållbara fonder på den svenska marknaden genom att undersöka fondernas prestation samt om investerare upplever ett eventuellt mervärde i samband med hållbara placeringar.
Studien använde en kvantitativ metod med en deduktiv forskningsansats. Två hypoteser formulerades utifrån antaganden om hållbara fonders prestation och undersöktes med hjälp av fem prestationsmått. Vidare testades prestationsmåtten statistiskt genom två olika t-test. För att diskutera ett eventuellt mervärde i samband med hållbara investeringar, och komplettera de kvantitativa resultaten, genomfördes två semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med en placeringsrådgivare samt VD:n för Fondbolagens förening på grund av deras expertis inom området.
Studien kan inte påvisa en underprestation för hållbara fonder jämfört med traditionella fonder under åren 2020-2024. En överprestation för hållbara fonder kan däremot identifieras under perioden 2020-2021 jämfört med 2022-2024. Ett icke-ekonomiskt mervärde i samband med hållbara investeringar bedöms vara högst individuellt och bero på livsstil och personliga preferenser. Studien förväntas bidra med ytterligare kunskaper och förhoppningsvis skapa en bättre förståelse för hållbara fonder i Sverige.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Abrahamson (Handledare), Elias Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • fonder
 • hållbarhet
 • portföljvalsteori
 • prestation
 • riskjusterad avkastning
 • mervärde

Citera det här

'